นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว บริษัท Level Up Games Company Limited

บริษัท Level Up Games Company Limited (ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า Level Up Games) เป็นผู้ให้บริการเกม เป็นผู้นำเข้าเกม ได้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการของ Level Up Games (ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า ผู้ใช้บริการ) ในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลไม่ว่าจะจริง หรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ ในการใช้ บริการ (ในที่นี้หมายถึง บริการต่างๆของ Level Up Games รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทในเครือ)จากเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของ Level Up Games หรือของบริษัทในเครือของ Level Up Games

 

กรุณาอ่านเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า "นโยบาย") โดยละเอียดก่อนทำการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้หลังจาก ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและสมัครบริการ

 

1. Level Up Games จะรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการตามวิธีการดังต่อไปนี้

         Level Up Games จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานซึ่งจำเป็นสำหรับการให้บริการ โดยจะต้องได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานก่อนเท่านั้น และในกรณีที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

 

1.1 จะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา  

- รายการที่จัดเก็บรวบรวมในการลงทะเบียนต่างๆ

1.1.1) ข้อมูลส่วนตัวที่ Level Up Games อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

        •    ชื่อ;

•    ที่อยู่อีเมล;

        •    วันเกิด;

        •    ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ;

        •    บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;

        •    หมายเลขโทรศัพท์;

        •    เพศ;

        •    ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเราอย่างไร

        •    ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

- รายการที่เก็บรวบรวมในระหว่างการใช้บริการ: สามารถเลือกจัดเก็บที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือผ่านทางรายการ โทรศัพท์ อีเมล จดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร การจัดส่งจากบริษัทคู่ค้า และศูนย์บริการลูกค้า

- รายการที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้บริการ: อาจมีการบันทึกข้อมูล เช่นที่อยู่ IP คุกกี้ ประวัติการเข้าชม ประวัติการใช้ที่ไม่เหมาะสม และข้อมูลอุปกรณ์อาจถูกสร้างขึ้น และจัดเก็บในระหว่างขั้นตอนการใช้บริการ

2.  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและขอบเขตการใช้ข้อมูล Level Up Games

 

Level Up Games จะรวบรวมและใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการตามวิธีการดังต่อไปนี้

 

2.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ

• ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก และเพื่อให้ใช้บริการนี้ได้อย่างราบรื่น Level Up Games อาจขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ ชื่อตัวละคร เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่านอื่นสามารถเห็นข้อมูลโปรไฟล์ หรือชื่อตัวละครที่ปรากฏอยู่ในบริการรวมถึงข้อมูลอื่นใด (เช่นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น) ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงทะเบียนหรือโพสต์เพื่อแสดงต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นได้  

 

• ข้อมูลที่รวบรวมจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย

Level Up Games อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสำรวจข้อมูล การจับรางวัล รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่ง Level Up Games จำเป็นต้องได้รายละเอียดดังกล่าวในการส่งของรางวัล ส่งสินค้าที่ขาย และอื่นๆ ให้กับผู้ใช้บริการ

 

• ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ใช้บริการ

Level Up Games จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น อีเมล ประเภทอุปกรณ์ใช้งาน ประเภทระบบปฏิบัติการ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จากการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาใดๆ และตอบสนองต่อข้อสอบถามอย่างเหมาะสม

 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

• คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย Level Up Games จะใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ บันทึกตัวเลขการเข้าใช้ รวมถึงติดตามลักษณะและสถิติการใช้

ผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ แต่ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกคุกกี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการนี้ในบางส่วนซึ่งจำเป็นต้องมีคุกกี้ได้ อาทิเช่น บริการที่จำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าใช้

 

• ไฟล์บันทึก (Logs)

เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการระบบจะสร้างและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น IP address ชนิดเบราเซอร์ ภาษาในเบราเซอร์ ฯลฯ โดยอัตโนมัติ โดย Level Up Games จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการใช้งาน เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามปกติ

 

• ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

บริการบางส่วนอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งส่งจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ Level Up Games จะใช้ข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ตั้งค่าไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้

 

• ข้อมูลอุปกรณ์ใช้งาน

Level Up Games อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้งานของลูกค้า (ประเภทระบบปฏิบัติการ (OS)หมายเลขประจำเครื่อง (Serial number) ตัวบ่งชี้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อการโฆษณา (Advertising ID) เป็นต้น) นอกจากนี้ บริษัทอาจนำ Advertising ID ที่รวบรวมไว้ไปเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ข้อมูลผู้ใช้ภายใน (Internal identifier) ที่บริษัทกำหนดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน Level Up Games จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนและป้องกันการกระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามปกติ

 

3.Level Up Games ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานอย่างไร

 

Level Up Games ใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในระบบของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานที่มีสิทธิการเข้าถึงในระบบดังกล่าว ข้อมูลส่วนตัวจะถูกรักษา ให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Level Up Games จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยทันที หลังจาก “วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” สำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน (CI) จะถูกจัดเก็บแยกต่างหากจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเพิกถอนการยินยอม  ตามหลักเกณฑ์ภายใน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บแยกไว้ในขณะนั้น จะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากการระงับการร้องเรียน และการโต้แย้งจากผู้บริโภคตามกฎหมาย เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง Level Up Games จะใช้วิธีการทางเทคนิค เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบที่ไม่สามารถกู้คืนได้อีก และข้อมูลที่ถูกจัดพิมพ์เป็นกระดาษจะถูกทำลายโดยการตัดย่อย หรือเผาทิ้ง

 

4. Level Up Games จะปกป้องสิทธิของผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

Level Up Games ปกป้องสิทธิของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้:

4.1 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ทุกเมื่อ

โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ และทำการยืนยันตัวตน       

4.2 การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล และขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา

4.3 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี Level Up Games

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการ และลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกแล้ว จะถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้ว

4.4 เพื่อที่จะใช้ และให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกนำไปใช้ จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ หากข้อมูลถูกส่งไปยังบุคคลที่สามแล้ว เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามรับทราบ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยทันที

4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

บริการของเกม LaTale W ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 8 ปี หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีโดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี

 

5. การดูและการดาวน์โหลดเนื้อหาและการโฆษณา

เช่นเดียวกับการเข้าดูหน้าเว็บ เมื่อคุณดูเนื้อหาและการโฆษณา หรือดาวน์โหลดเกมและเข้าถึงซอฟท์แวร์อื่นในเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการ ข้อมูลเดียวกันโดยส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่  ไอพี ระบบปฏิบัติการ หรือ serial number เป็นต้น) แต่แทนที่จะเป็นการเข้าดูหน้า คอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณาหรือเกมที่ดู และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ถูกติดตั้งโดยบริการ และเว็บไซต์และเวลาให้กับเรา นอกจากนี้ บริการยังทำให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่คุณติดตั้งและถอดการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเวลาที่คุณเริ่มต้นและหยุดเล่นเกม

 

6. Level Up Games จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ Level Up Games จะทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

 

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบการเติมเงินสมาชิก

7.1 เว็บไซด์นี้สมาชิกทำการเติมเงินในการใช้จ่ายท่านต้องเข้าใจว่าค่าเติมเงินที่ใส่ลงในหน้าเว็บไซด์หรือใช้จ่ายในเซิร์ฟนี้ไม่สามารถยกเลิก, แก้ไข, คืนเงินหรือเปลี่ยนไปยังเซิร์ฟอื่นได้

7.2 ถ้าคุณกำลังใช้วิธีผิดกฏหมายเพื่อทำการ เติมเงิน Level Up Games ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลาและผู้รับผิดที่เกี่ยวข้องจะถูกสอบสวน

 

8. ยกเลิกการใช้บริการกับการเปลี่ยนแปลง

เมือสมาชิกมีพฤติกรรมต่อไปนี้, Level Up Games ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆของการให้บริการของบัญชีสมาชิก, และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการของสมาชิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้น, เกิดความไม่สะดวกหรือความเสียหายการให้บริการของสมาชิกหรือบุคคลใดๆถือว่าต้องความรับผิดชอบใดๆ

 

8.1 สมาชิกเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามลงทะเบียน

8.2 ใช้ชื่อ Level Up Games หรือคล้ายคลึงเป็นชื่อตัวเอง

8.3 ใช้อักษรนอกจากภาษาไทย หรือ อังกฤษตั้งเป็นชื่อตัวเอง

8.4 ใช้ชื่อบุคคลอื่นเพื่อหลอกลวงจากบัญชีผู้ใช้บริการ

8.5 ใช้วิธีเติมเงินในลักษณะหลอกลวงและไม่ยุติธรรม

8.6 ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ

8.7 ละเมิดความปลอดภัยของประชาชน, ประเพณีและศีลธรรมของประชาชน

8.8 การละเมิดกฎหมายที่มีอยู่

 

9. การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัว

สุดท้ายนี้ Level Up Games จะขอวสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จาก Level Up Games ได้  นอกจากนี้ หากเกิดความรับผิดชอบไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆ เนื่องจากการละเมิด หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Level Up Games แต่ประการใด

 

หากคุณมีคำถามใดๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อกลับมาได้ที่ cs@levelupgames.in.th